پیوست شماره 15 مجموعه مقررات ارزی 1401 ( واردات کالا و خدمات )

ماده ۱- در صورتيکه معادل ريالي کل مبلغ اعتبار/برات اسنادي (با تعهد پرداخت بانک) به صورت يکجا يا به.دفعات قبل از 139/09/011 از متقاضي دريافت گرديده است:
الف- در صورتيکه تمام يا بخشي از کالاي مربوطه قبل از 1391/012/3 ترخيص شده باشد، بانک عامل موظف است بابت بخش ترخيص شده از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک مربوطه را بدون هيچگونه قيد و شرطي به متقاضي تحويل نمايد. مفاد اين بند مشمول.کليه کالاها صرف نظر از.اولويت کالايي.مي باشد.

ب) درصورت عدم ترخيص کالای.مربوطه و يا ترخيص آن بعد از 1391/12/3 ، ميبايستي ارز موردنياز.حسب.اولويت گروه کالايی.به نرخ مرجع.اعلامي از سوي بانک مرکزي و.يا به.نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزي تأمين شود. در مورد گروه کالايي.با اولويت ۱۰ تأمين ارز صرفاً از.محل ارز متقا ضي خواهد بود.

ج) درخصوص اعتبارات/بروات اسنادي صرفاً خدماتي ، ايفاي تعهدات به شرط تأييد.انجام خدمات توسط بالاترين مقام.دستگاه اجرايي ذيربط به نرخ اعتبار/برات اسنادي به عهده بانک عامل خواهد بود.

ماده ۲- در مواردي که معادل ريالي بخشي از مبلغ اعتبار / برات اسنادي (با تعهد پرداخت بانک) اعم از کالايي – خدماتي ،قبل از تاريخ 1391/12/03 ترخیص شده باشد . بانک عامل موظف است نسبت به ايفای. تعهدات.از محل منابع خود نرخ اعتبار/برات اسنادي بابت بخش مذکور اقدام نمايد.

درمورد.مابقي مبلغ اعتبار/برات اسنادي که.معادل.ريالي آن بعد از 1391/05/03 لغایت 1391/09/11 از متقاضي دريافت و.کالاي آن قبل از 1391/12/03 ترخيص.گرديده باشد، بانک مرکزي ارز مربوطه را از.محل منابع ارزي قابل دسترس خود و به تدريج.به نرخ اعتبار/برات اسنادي تأمين خواهد نمود.

بديهي است خريد ارز از بازار بين.بانکي نيز مطابق مقررات ارزي بانک مرکزي، بابت تامين.ارز مورد نياز امکانپذير خواهد بود. در مورد گروه کالايي.با اولويت ۱۰ تأمين ارز صرفاً از محل ارز متقاضي خواهد بود.

تبصره: درصورتيکه معادل ريالي کل و.يا بخشي از مبلغ اعتبار/برات اسنادی.بعد از 1391/09/11 از متقاضي دريافت.شده باشد، فروش ارز براساس اولويت گروه کالايي انجام خواهد شد.

ماده ۳ – در مواردي که معادل ريالي بخشي از مبلغ اعتبار/ برات اسنادي (با تعهد پرداخت بانک) اعم از کالايي و کالايي-خدماتي،از متقاضي دريافت و کالا /کالاي مربوطه ترخيص.نشده و يا بعد از 1391/12/03 ترخيص شده با شد، ميبايستي ارز مورد نياز حسب اولويت گروه کالايي به نرخ مرجع اعلامي از سوي بانک مرکزي و يا به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزي تأمين شود. در مورد گروه کالايي با اولويت ۱۰تامين ارز صرفاً از محل ارز.متقاضي خواهد بود.

تبصره : اولويت فعلي کالاها که از طريق پروتال.ارزي قابل مشاهده ميباشد، ملاک عمل خواهد بود. در مورد مواد ۱ -۲ و ۳ بانکهاي عامل مظفند بلافاصله کليه.اطلاعات و آمار مربوط به کالاها اعم از ترخيص ، شده يا نشده را در.سيستم پرتال ارزي جهت استفاده وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد.نمايند.

ماده ۴- در خصوص اعتبارات / بروات اسنادي صرفاً خدماتي ،ايفای. تعهدات بابت بخشي که معادل ريالي آن دريافت شده.است ، بشرط تأييد انجام خدمات تو سط بالاترين مقام د ستگاه اجرايي ذيربط به نرخ اعتبار/برات اسنادي به عهده بانک.عامل بوده.و در مورد مابقي مبلغ به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزي قابل تأمين خواهد بود.

ماده ۵ – در مورد.کليه اعتبارات/بروات اسنادي مفتوحه جهت.واحدهاي توليدي (حسب تاييديه.سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه ويژه)، بابت واردات به مناطق آزاد تجاري ، صنعتي و ويژه اقتصادی مربوط.به قبل از تاريخ 1391/07/5 ، در صورت تائيد.سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه.ويژه مبني بر اينکه کالاي مربوطه در محصول وارد شده به سرزمين اصلي استفاده گرديده ، ارز مربوط به اعتبار/برات اسنادي مفتوحه.مورد اشاره، از طريق مرکز مبادلات ارزی تأمين.خواهد شد. در ساير موارد ميبايستي از محل ارز متقاضي تأمين.گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button