خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بين المللي

الف. خريد ارز

مقررات خريد ارز از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ايراني و خا رجي توسط موسسه  اعتباری به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1 – خريد ارزها ی جهانروا و ساير ارزها درصورتيكه در آن موسسه اعتباری مصرف داشته باشند بلامانع است. موسسه اعتباری موظف است فهرست ارزهای قابل خريد را تعيين و به شعب ارزی ذیربط ابلاغ نمايند.
تبصره 1 – خريد ارز به صورت اسکناس و همچنين ارزهای انتقالي قابل وصول از طريق سيستم بانکي بين المللي از جمله حوالجات ارزی، چكهای مسافرتي، كارتهای اعتباری و ساسر ابزارهای معتبر بانکي و موجودی حسابهای ارزی مجاز ميباشد.
2 – خريد ارز به حساب آن موسسه اعتباری بوده و سود و زيان احتمالي نيز به عهده آن موسسه اعتباری خواهد بود.
3 – خريد و فروش ارز بين بانكها از محل ارزهای خريداری شده از بانك مركزی، مجاز نميباشد.
4 – پرداخت هم ارز ريالي ارزهای خريداری شده توسط شعب خارج از كشور آن موسسه اعتباری در داخل كشور بلامانع ا ست. ضمنا تسويه ريالي ارزهای خريداری شده توسط شعب مذكور بايستي در داخل كشور انجام گيرد.
5 – خريد ارز اسکناس يا موجودی حسابهای ارزی كه به صورت اسکناس تأمين شده ا ست (به جزء ارز حاصل از صادرات) بن به درخواست مشتری به نرخ اسکناس مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز (ETS ) بلامانع است.
تبصره : خريد ارز حواله ي موجودی حسابهای ارزی كه به صورت حواله تأمين شده ا ست (به جزء ارز حاصل از صادرات) بر اساس مبدأ و نوع ارز ارائه شده، قابليت استفاده از آن و نيز ساير مؤلفه های تعيين كننده مطلوبيت ارز، طبق توافق فيملبين آن موسسه اعتباری و مشتری و جلب رضایت وی و بر مبنا نرخ حواله مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارزی بلامانع است .

6 – خرید از از وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و کلیه سازمانهای دولتی و شرکتهای تابعه آنها ( موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور ) به شرط آنکه بالاترین مقام و مسول امور مالی دستگاه ذیربط تایید نماید که ارز ارایه شده جهت فروش به طور مستقیم و غیر مستقیم از محل ارز تخصصی از سوی این بانک تامین نشده بلکه ارز مزبور نتیجه فعالیت های مجاز اقتصادی که طبق ضوابط و مقررات انجام شده تحصیل گردیده است بلامانع است .
7- خريد ارز با رعا يت قوانين و مقررات مبا رزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و مقررات مربوط مجاز ميباشد.
8 – مصرف ارز خريداری شده در چهارچوب مجموعه مقررات ارزی، با هماهنگي اداره نظارت ارز اين بانك و اخذ گواهي ثبت آماری و با رعايت ساير ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع خواهد بود.
9 – با توجه به ضرورت استرداد ارزها ی مصرف نشده موضوع بند ب اين بخش، خريد آن حسب نوع نرخ  به نرخ فروش ارز متاقضی و یا نرخ خرید روز استرداد ( هر کدام کمتر باشد ) امکانپذیر خواهد بود .
تبصره – چنانچه ارزهای خريداری شده از محل منابع بانك مركزی تأمين شده باشد، ميبایست به حساب اين بانك خريداری گردد. ضمنا در زمان فروش ارز، اخذ تعهد كتبي از متقاضی در رابطه با نرخ ملاک عمل بابت استرداد ارزهای مصرف نشده به شرح فوق الزامي است.

ب. تأمين ارز

تأمين ارز بابت مصارف ارزی خدماتي و ساير مبادلات ارزی بين المللي طبق ضوابط اعلام شده به شرح ذيل به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) امکان پذیر است .
تبصره 1 – تأمين ارز بابت مصارف ارزی خدماتي دستگاه های اجرايي كه در ذيل اعلام گرديده، از محل حساب ارزی آنها نانيز به رعايت ساير مقررات بلامانع است.
تبصره 2 -در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طريق آن موسسه اعتباری بابت تامین ارز جهت مصرف ارزی خدماتی مورد نیاز متاقضی استفاده از خدمات صرافیهای آن موسسه و یا سایر صرافیهای مجاز و به عاملیت آن موسسه امکان پذیر خواهد بود

1 – ارز درماني

1 – 1 -تأمين و انتقال ارز درماني برای مبالغ حداكثر تا سقف ده هزار دلار يا معدل آن به ساير ارزهای با اخذ وثیقه به میزان
20 ٪ هم ارز ريالي ارز پرداخت شده به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز ( ETS ) به موسسه درمانی خارجی از کشور به تایید معاونت درمان وزارت بهداشت ، درما ن و آموزش پزشکي كه در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از كشور و ميزان ارز مورد نياز تعيين گرديده باشد، بلامانع است.
تبصره 1 – تأمين و انتقال ارز درماني برای مبالغ حداكثر تا سقف ده هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها برای بيماراني كه به منظور معالجه نيازمند پرداخت هزينه جستجو نمونه (Search )، پرداخت هزينه تطبيق ( Match ) و پرداخت بابت خريد و انتقال نمونه سلوله ی بنيادی خون از مغز استخوان و خون از خارج از كشور ميباشند، با ارائه معرفي نامه و تأييد شبکه ملي
اهداكنندگان سلوله های بنيادی خونساز ايران ( كه زير نظر مستقیم وزارت بهداشت فعالیت می نماید ( و اخذ وثيقه به ميزان ) 20 ٪( هم ارز ريالي ارز پرداخت شده به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز ( ETS ) بلامانع ميباشد.
2 – 1 – تأمين و انتقا ارز درماني برای مبالغ بيش از ده هزار دلار يا معادل آن به ساير ارزها با اخذ وثيقه به ميزان ( 20 ٪) هم ارز ريالي ارز پرداخت شده به نرخ مندرج در سامانه معاملات  الکترونيکي ارز ( ETS ) به حساب موسسه درمانی خارج از كشور با تأييديه شورای عالي پزشکي معاونت وزارت بهداشت كه در آن ضرورت ادامه معالجه در خارج از كشور/ نياز به خريد و انتقال نمونه سلولها ی بنيادی خونساز از مغز استخوان وخون از خارج از كشور (حسب مورد) و ميزان ارز مورد نياز تعيين گرديده باشد، بلامانع است. ضمن ارائه تأييديه کمیسیون پزشکي دانشگاهي در اينصورت مورد قبول نميباشند.

تبصره 1 – تعيين نوع وثيقه به منظور پرداخت ارز درماني )موضوع بندهای (1 – 1 ) و (2 – 1) ( به تشخيص آن بانك ميباشد.
تبصرره 2 – تأمين و پرداخت ارز، بابت اقامت بيمار و يك همراه )موضوع بندهای ( 1 – 1 ) و ( 2 – 1) (، برای هر نفر تا سقف حداكثر 2.000 دلار يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز ( ETS ) بلامانع ميباشد.
تبصره 3 – تأمين، انتقال/پرداخت ارز درماني حداكثر يك سال پس از انجام درمان )موضوع بندهای ( 1 – 1 ) و ( 2 – 1 ) (، ب تشخیص و تأييد معاونت وزارت بهداشت و اخذ مدارک و مستندات مندرج در بندهای فوق الذكر (حسب مورد) كه حاكي از انجام
درمان در خارج از كشور/پرداخت هزينه های مربوط به جستجوی نمونه، تطبيق و انتقال نمونه از خارج از كشور و رعايت ساير مقررات مربوطه ارز درماني باشد، بلامانع ميباشد.
3 – 1 – جهت انجام هر يك از پرداختهای فوق (موضوع بندهای 1 – 1 و 2 – 1 )، اخذ تعهد كتبي از بيمار و يانماينده قانوني ايشان (وكيل یا قيم) مبني بر ارائه اسناد و مدارک مثبته حاكي از هزينه كرد ارز دريافتي كه اصالت و اعتبار آنها توسط نمايندگي جمهوری اسلامي ايران در كشور محل معالجه/ شبکه ملي اهداكنندگ ن سلولهای بنيادی خونساز ايران (حسب مورد) تأييد شده باشد، حداكثر 6 ماه پس از دريافت ارز، الزامي است.
تبصره 1 – آزاد سازی وثيقه دريافتي(موضوع بندهای ( 1 – 1 )  و ( 2 – 1 )) پس از ارائه اسناد ذكر شده در بند 3 – 1 فوق امکانپذير خواهد بود. ضمن در رابطه با بيماران اعزامي به خارج از كشور اسناد
درماني بيمار، ميبايست به تأييد شورای عالي پزشکي معاونت درمان وزارت بهداشت، نيز رسانيده شود.
تبصره 2 – چنانچه دريافت كنندگ ن ارز درماني نسبت به ارائه اسناد مثبته (مندرج در اين بند در مهلت مقرر 6 ماهه) اقدام ننمايند، بانك عامل مکلف است رأسا مراتب را به سازمان تعزيرات حکومتي منعکاس و تا صدور رأی نهايي پرونده را پيگيری نمايد. ضمن لازم است موضوع فوق در تعهدنامه مأخوذه از دريافت كنندگ ن ارز درماني مورد تاكيد قرار گيرد.
4 – 1 – در صورت عدم امکان انجام حواله وجه توسط آن بانك ي صرافيهای مجاز (با عامليت آن با نك)، پرداخت ارز به صورت اسکناس (موضوع بندهای 1 – 1 و 2 – 1 ) بلامانع خواهد بود.
5 – 1 – تأمين و انتقال/پرداخت ارز درماني برای افراد دارای تابعيت خارج از كشور، اقامت دائم يا مجوز كارت سبز (گرين كارت) خارج از كشور و يا اتباع خارجي مقيم ايران امکانپذير نميباشد.
6 – 1 – تأمين، انتقال و پرداخت ارز بابت هزينه درمان مأموران ثابت وزارتخانه  ، سازمانها و مؤ سسات دولتي و افراد تحت تکفل آنها با  ارائه تقاضای د ستگته ذیربط با امضا ء ذيحسابي يا مدير امورمالي و معاونت اداری و مالي دستگاه مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز ( ETS ) بلامانع است.

2- ارز ماموریت

1 – 2 -تأمين و پرداخت ارز اسکناس ماموريت ثابت (بلندمدت) و غير ثابت (كوتاه مدت) بصورت موردی و یا تنخواه با ارائه تقاضای وزارتخانه ، سازمانها /موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی ) طبق فرم پیوست شماره1 الف و 1 ب حسب مورد با امضا> ذیحسابی یا مدیرامول مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه ذیربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارزی ( ETS ) بلامانع ميباشد.
2 – 2 – درمورد تأمين و پرداخت ارز ا سکناس مأموريت غير ثابت (كوتاه مدت) لازم است تصویر مصوبه هیات نطارت بر سفره های خارجی کارکنان دولت به ضمیمه پیوست شماره 1 الف از متاقضی دریافت و در سوابق مربوط نگهداری شود

تبصره- تأمين و پرداخت ارز اسکناس مأموريت غير ثابت (كوتاه مدت) پس  از انجام سفر با رعايت مفاد بندهای فوق و ساير ضواب و مقررات مربوطه بلامانع ميباشد.

3 – امور دانشجویي

1 – 3 – تأمين و انتقال/ پرداخت ارز )به صورت اسکناس( دانشجويان بورسيه با ارائه درخواست وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با امضا ء ذيحساب یا مدیر امور مالی و معاونت مربوط هر یک از وزارتخانه ( حسب مورد ) به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) بلامانع است .
2 – 3 – تأمين و انتقال بابت شهريه دانشجويان آزاد خارج از كشور از مقطع ليسانس  به بالا با ارائه
درخواست متقاضی در مقابل تأييد وزارتص نه ذیربط وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو در خارج از كشور و ارائه صورتحساب دانشگاه مربوطه كه اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوری اسلامي ايران در كشور محل تحصيل تأييد شده باشد ب تأييد به ميزان مبلغ مندرج در آن و حداكثر در سقف سيزده
هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها ، سالانه در وجه مؤ سسه/دانشگاه ذیربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز ( ETS )بلامانع است. تأييديه های فوق الذكر وزارتخانه های مذكور ميتواند بدون ذكر نام بانك/شعبه مربوطه صادر گردد.
تبصر ه 1 –تأمين و انتقال شهريه و انتقال/پرداخت هزينه های اقامت در مورد دانشجويان مقطع لیسانس، در صورتي كه قبل از تاريخ 31 / 2 / 1397 دانشجو بوده و در حال تحصيل ميباشند، صرفا بابت ترم تحصيلي جاری و ترمهای تحصيلي آتي آنها بلامانع است.
تبصره 2 – در صورت درخواست دانشجو يا خانواده وی مبني بر انجام حواله به حساب دانشجو و يا شخص ثالث ديگر در خارج از كشور، انجام تقاضا مشروط به ارايه صورت حساب دانشگاه محل تحصيل دانشجو حاكي از اعلام ميزان ارز دريافت شده از دانشجو كه ا صالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوری اسلامي ايران دركشور محل تحصيل تأييد شده باشد، با تأييد وزارتخانه  ذیربط بلامانع است.
تبصره 3 – در صورت عدم امکان انج ا حواله وجه توسط آن بانك ي صرافيهای مجاز (با عامليت آن بانك)، پرداخت ارز به صورت اسکناس به دانشجو و يا خانواده وی با ارايه صورت حساب دانشگاه محل تحصيل دانشجو حاكي از اعلام ميزان ارز دريافت شده از دانشجو كه اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوری اسلامي ايران دركشور محل تحصيل تأييد شده باشد، با تأييد وزارتخانه  ذیربط بلامانع است.
تبصره 4 – تأمين و انتقال شهريه و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) هزينه های اقامت (موضوع بند 3 – 3) بابت دانشجويان مقطع فوق لیسانس به بالا كه در مرحله ورود به اولين ترم تحصيلي خود ميباشند، در صورت تأييد دانشگاه محل تحصيل از سوی وزارتخانه ذیربط و با  اخذ وثيقه از دانشجو و يا خانواده وی به ميزان ( 20 ٪) هم ارز ريالي ارز پرداخت شده بلامانع است. آزادسازی وثيقه مزبور موكول به تأييد وزارتخانه  ذیربط مبني بر شاغل به تحصيل بودن دانشجو و تأييد صورت حساب دانشگاه محل تحصيل دانشجو حاكي از اعلام ميزان ارز دريافت شده از دانشجو كه اصالت و اعتبار آن توسط نمايندگي جمهوری اسلامي ايران در كشور محل تحصيل تأييد شده باشد، ظرف مهلت 6 ماه از تاريخ پرداخت وجه خواهد بود.
3 – 3 – تأمين و انتقال/پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت هزينه های اقامت دانشجويان آزاد  خار رج از كشور از مقطع لیسانس به بالا به ميزان حداكثر ماهانه   هزار يورو ي معادل آن به ساير ارزها برای هر نفر و برای هر عضو خانواده(همسر و فرزند) ماهانه حداكثر پانصد يورو يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي ارز ( ETS ) بلامانع است.
4 – 3 – برای پرداختهای فوق (موضوع بندهای 2 – 3 و 3 – 3 )، تأييد وزراتخانه ذیربط می بایست هر سال تمدید شود .
4 – فرصت مطالعاتي اعضای هیأت علمي و فرصت تحقیقاتي دانشجویان و هزینه های درماني اعضای هیئت علمي
1 – 4 – تأمين و انتقال / پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت فرصت مطالعاتی اعضاء هيأت علمي و فرصت تحقيق تيم دانشجويان با ارائه درخواست دانشگاهها و يا موسسات آموزشي وابسته به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با امضاء ذیحسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و موسسات آموزشی مزبور پس از اخذ تاییدیه از وزارت خانه های مذکور ( حسب مورد ) به لحاظ لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) از طریق بانکهای سامان و تجارت بلامانع است .
2 – 4 – فروش، انتقال /پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزينه های درماني (شامل هزينه بيمه و درمان) اعضاء هيئت علمي (و خانواده آنها ) كه به فرصت مطالعاتی اعزام شده اند با تأييد ذیحسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاه ها و موسسات آموزشی مربوط پس از اخذ تاییدیه وزارتخانه مذکور ( حسب مورد ) به لحاظ لزوم رعالیت قوانین و مقررات مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) بلامانع است .
5 – حق عضویت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللي و محافل علمي و هزینه چاپ مقالات علمي در خارج از کشور
1 – 5 – تأمين و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللي و محافل علمي و هزینه چاپ مقالات علمي در خارج از کشور وزارتخانه و سازمانها / موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با ارایه درخواست توسط دستگاه ذیربط با امضاء ذیحسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دستگاه مربوطه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .
2 – 5 – تأمين و انتقال / پرداخت ارز ( به صورت ا سکناس ) بابت حق عضويت و حق ثبت نام در سازمانها و مجامع بین المللي و محافل علمي و هزینه چاپ مقالات علمي در خارج از کشور شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با ارایه درخواست کتبی متقاضی ودر قبال ارایه صورتحساب و پیش فاکتور مربوطه و تایید آن توسط وزارتخانه ذیربط حداکثر به میزان مندرج در آن به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

6 – هزینه شرکت درنمایشگاههای خارج از کشور

تأمين و انتقال ارز جهت برپايي و شركت در نمايشگاههای خارج ازكشور با تأييد سا زمان توسعه تجارت ايران به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) بلامانع است .

7 – حق الوکاله دررابطه با دعاوی خارجي

1 – 7 – تأمين و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه های حقوقی مربوط به بخش دولتی در صورت ارایه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و دعاوی خارجي و ساير هزينه ها ی حقوقي مربوط به موسسه خارجی مورد نظر قيد گرديده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذكور به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .
2 – 7 – تأمين و انتقال ارز بابت حق الوكاله دعاوی خارجي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني (بخش غير دولتي)به ميزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

8 – اصل و سود سرمایه گذاری خارجي

تأمين و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمامي عوايد حاصل از سرمايه گذاری خرجي در كشور با تأييد سازمان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی  و فني ايران به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

9 -هزینه فدراسیونهای ورزشي و کمیته های متولي ورزشي

1 – 9 – تأمين، انتقال/پرداخت ارز ) به صورت اسکناس( بات هزينه فدراسيونهای ورزشی و باشگاه های ورزشی زير مجموعه وزارت ورزش و جوانان بابت اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی خارج از كشور، اعطای جوايز و برگزاری مسابفات بين المللي، با ارائه درخواست بالاترين مقام فدراسيون/باشگاه و با تأييد وزارت ورزش و جوانان به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .
2 – 9 – تأمين، انتقال/پرداخت ارز )به صورت اسکناس( بابت هزينه كميته ملي المپيك، پارالمپيك و فدراسيون بين المللي ورزشهای زورخانه ای و كشتي پهلواني بابت اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی خارج از کشور و اعطای جوایز و برگزاری مسابقات بین المللی به امضاء ذیحساب مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی با تایید بالاترین مقام کمیته / فدراسیون مذکور به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

10 – هزینه دفاتر خارج از کشور

تأمين، انتقال/پرداخت ارز (به صورت ا سکناس) بابت هزينه دفاتر خارج از كشور وزارتخانها و سازمانها / موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته / سفارتخانه و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .
11 – هزینه اجاره و اشتراك شبكه های اطلاعاتي (اینترنت، رویتر و …)

1 – 11 – تأمين و انتقال ارز به درخوا ست وزارتص نهه ، وزارتخانها و سازمانها / موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته / سفارتخانه و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .
2 – 11 – تأمين و انتقال ارز بابت هزينه اجاره و حق اشتراک شبکه های اطلاعاتي و بازاريابي ديجيتال ( اينترنت، رويترز، گوگل و…) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف 80.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

12 – هزینه برگزاری همایشهای بین المللي

1 – 12 – تأمين و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همايشهای بين المللي و اعطای جوائز جشنواره ها و مسابقات به درخواست وزارتخانها و سازمانها / موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته / سفارتخانه و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .
2 – 12 – تأمين و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همايشهای بين المللي و اعطای جوائز جشنواره ها و مسابقات به درخواست متقاضی غیر دولتی با تایید دستگاه ذیربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

13- هزینه انجام آزمایشهای علمي و فني، انتشارآگهي درخارج ازکشور و دریافت گواهي های بین المللي ( استاندارد، کیفیت)

1 – 13 – تأمين و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به درخواست وزارتخانها و سازمانها / موسسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته / سفارتخانه و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی با امضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .
2 – 13 – تأمين و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) به درخواست متقاضيان غيردولتي منضم به اصل صورتحساب به ميزان مندرج در آن در وجه ذينفع با تأييددستگاه ذیربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

14 – هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت های ماهوارهای و ارتباطي

1 – 14 – تأمين و انتقال ارز بابت خريد پخش فيلم به درخواست یا تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صداوسيما جمهوری اسلامي ايران و شركتهای و واحدهای وابسته به آنها با امضاء ذیحسابی یا مدیرمالی و معاونت اداری و مالی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .
2 – 14 – تأمين و انتقال ارز بابت دريافتهای ماهوارهای و ارتباطي به شرط تأييد سازمان صدا و سیما جمهوری ا سلامي ايران و يا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ( حسب مورد ) با امضاء ذیحسابی یا مدیرمالی و معاونت اداری و مالی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

15 – هزینه های شرکتهای بیمه ایراني

تأمين و انتقال ارز بابت هزينه های بيمه اتکايي، حق بيمه های قابل برگشت به بيمه گزاري ساير هزينه هايي كه الزام در پرداخت ارز را به همراه داشته باشد، با تأييد بيمه مركزی ايران به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .

16 –هزینه اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق)

تأمين و انتقال ارز بابت هزينه اعزام زائرين به عمره مفرده و عتبات عاليات (عراق) به سازمان حج و زيارت و شركتهای معرفي شده از سوی سازمان مذكور با امضاء ذیحسابی یا مدیرمالی و معاونت اداری و مالی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است .. پس از شش ماه از تاریخ فروش ارز با اعلام بالاترين مقام شركت خريدار ارز و تأييد سازمان مذكور مبني بر هزينه نمودن مبلغ دريافتي به همراه ارسال فهرستي از هزينه ها به عمل آمده برای تسويه حساب ضروری ميباشد.

17 – هزینه ثبت نام جهت شرکت در آزمونهای بین المللي از جمله TOEFL ، GRE ،IELTS و … که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار ميگردد

تأمين و انتقال/پرداخت ارز )به صورت اسکناس( به درخواست كتبي متقاضي و ارائه تأييديه از سوی سازمان سنجش آموزش كشور به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

18 -ارز مسافرتي

پیوست 5 دستورالعمل اجرایي ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانكي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر

1 – 18 – تأمين و پرداخت ارز مسافرتی ( به صورت اسکانس ) یک بار در سال و از طریق بانکهای ملی ایران / ملت / سامان / تجارت و پارسیان امکان پذیر خواهد بود .
2 – 18 – تأمين و پرداخت ارز مسافرتی ( بصورت اسکانس ) برای مسافران هوایی مسافرتي (به صورت اسکناس) برای مسافران هوايي و به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS )  به شرح ذيل ميباشد:
الف- برای كشورهای با ويزا 500 (پانصد) يورو يا معادل آن به ساير ارزها ؛
ب – برای كشورهای با ويزا 300 (سیصد) يورو يا معادل آن به ساير ارزها ؛
3 – 18 – تأمين و پرداخت ارز مسافرتی  به مسافرین با سن قانونی كمتر از 18 سال امکان پذیر نمی باشد.
4 – 18 – مدارک مورد نياز به بانك به هنگام ارائه درخواست خريد ارز گذرنامه معتبر جمهوری اسلامي ايران (با حداقل 6 ماه اعتبار(بلیط مسافرت هوایی اعم از یک سره یا دو سره که کاغذی یا الکترونیکی ) ویزای کشور مقصد در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند ) ضمنا لازم است مدارک مزبور به منظور نطارت بازرسی بانک در سوابق نگهداری شود .
5 – 18 – آن بانک می بایست پس از دریافت معادل ریالی مربوطه به جایگاه پرداخت ارز به متقاضی نوبت به صدور سند حسابداری / رسید که در متن آن نام و نام خانوادگی متقاضی / کد ملی / شماره تماس / شماره گذرنامه / آدرس و سایر اطلاعات مرتبط درج شده باشد. اقدم نموده و سند حسابداری / رسید مزبور که ممهور به مهر و امضاء شعبه می باشد. را به متقاضی تحویل نماید . همچنین شعبه / باجه بانک عامل مستقر در مبادی خروجی ( پس از باجه کنترل گذرنامه ) در مقابل دریافت سند حسابداری / رسید مزبور نوبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام و سند مزبور و همچنین گذرنامه متقاضی را ممهور به مهر ارز مسافرتی در تاریخ …… پرداخت گردید خواهد نمود .
6 – 18 – تأمين و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نمی باشد . ضمنا در رابطه به مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور لازم است مراتب را از وزارت امور خارجه استعلام نمایند .

7 – 18 – در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت ( کارت /حواله و .. ) انجام امر مجاز و مورد تاکید این بانک می باشند

19 – هزینه های شرکت هواپیمایي ایراني اعم از دولتي و غیردولتي

تامین و انتقال / پرداخت ارز ( به صورت اسکناس ) بابت هزینه سوخت / ناوبری و هندلینگ / لندینگ / حقوق خدمه خارجی و عوارض خدمات فرودگاهی / سیمولاتور / حق ماموریت پرسنل ( خلبان ) / حق عضویت سیتا / حق عضویت یاتا / هزینه عبور از فضا کشورهای خارجی ( OVERFLY ) و هزینه پرواز تحت لیسانس شرکتهای خارجی پس از اخذ تعهد از مدیرعامل و مدیر امور مالی و شرکتهای هواپیمایی ایران اعم از دولتی و غیردولتی مبنی بر ارایه صورتحسابهای مربوط ظرف مدت شش ماه و با تایید سازمان هواپیمایی کشوری به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

20 – حق بیمه هواپیما و کشتي

تامین و انتقال ارز بابت حق بیمه هواپیمایی و کشتی به شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی ایرانی در مقابل ارایه صورتحساب شرکت بیمه و با تایید سازمان هواپیمایی کشوری و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ( حسب مورد ) به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

21 – حقوق و مزایای کارکنان خارجي

تامین و انتقال ارز بابت حقوق و مزایایی کارکنان خارجی دارای پروانه اشتغال در وزارتخانه / موسسات دولتی و تحت پوشش و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تعاونی و خصوصی با تقاضا و تایید کارفرما و با تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

22 – درآمد خالص ریالي کنسولي سفارتخانه های خارجي

تامین و انتقال ارز بابت درآمد خالص ریالی کنسولی سفارتخانه های خارجی داخل کشور و نمایندگی دیپلماتیک مقیم ایران با ارایه اسناد و مدارک مربوط که به تایید وزارت امور خارجه رسیده باشد به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

23 – درآمدهای ریالي شرکتهای هواپیمایي خارجي

تامین و انتقال ارز بابت درآمدهای ریالی شرکتهای هواپیمایی خارجی با تایید سازمان هواپیمایی کشوری و با رعایت موارد ذیل به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.
1 – 23 – تامین و انتقال ارز از محل درآمد خالص ( پس از کسر هزینه ها ) حاصل از فروش بلیط و حمل باربری به درخواست و تعهد شرکت هواپیمایی خارجی و یا نماینده قانونی آن بلامانع است .
تبصره- انتقال درآمد خالص طبق مراتب فوق از محل حساب ریالی که به تایید سازمان هواپیمایی کشوری افتتاح میگردد . صورت خواهد پذیرفت . شرکتهای هوپیمایی خارجی که قبلا با تایید شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران افتتاح شده است مجاز می باشند .
2 – 23 – انتقال ارز شرکتهای مزبور پس از اخذ تاییدیه های لازم از شرکت های فرودگاهی / سوخت گیری و هندلینگ براساس فرایندی که توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام و در بازه های زمانی مشخص توسط سازمان مذکور به بانک عامل اعلام می گردد انجام خواهد شد .
3 – 23 – در صورت انتقال اضافی ارز پس از اعلام سازمان هواپیمایی کشوری مبلغ اضافی از درآمدهای قابل انتقال بعدی شرکت به ارز کسر خواهد شد .
4 – 23 – شرکتهای هواپیمایی خارجی پس از تبدیل درآمد ریالی فوق به ارز مجاز به واریز وجوه ارزی به حسابهای ارزی داخل کشور که به تایید سازمان هواپیمایی کشوری و یا قبلا به تایید شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران افتتاح شده اند می باشند .

5 – 23 – انتقال وجوه ارزی از حسابهای ارزی شرکتهای هواپیمایی خارجی به حسابهای ارزی دستگاه ها و شرکتهای دولتی طرف قرارداده اعم از فرودگاه ها / سوخت گیری و سازمان هواپیمایی کشوری بابت هزینه های پرواز و خدمات فرودگاهی و سوختی به حساب دفاتر مرکزی خود بلامانع می باشند .
تبصره – برداشت از حسابهای  ارزی علاوه بر موارد فوق در چهارچوب مجوز افتتاح ارزی صورت خواهد گرفت .
ارزی صورت خواهد گرفت.
6 – 23 – انجام سپرده گذاری ریالی از محل درآمد ریالی با رعایت مقررات مربوط به حسابهای سپرده گذاری مدت دار ریالی بلامانع است .

24 – مطالبه وجه ضمانتنامه های ارزی

تامی و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه های ارزی که براساس مقررات و دستورالعمل های این بانک صادر گردیده است . در وجه ذینفع ضمانت نامه ارزی به نرح به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

25 – رانندگان بخش حمل و نقل بین المللي

تامین و انتقال / پرداخت ارز ( بصورت اسکناس ) به رانندگان کامیون های ایرانی بخش حمل و نقل بین المللی وترانزیت با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از طریق بانکهای ملی / ملت / سامانه / تجارت / پارسیان به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.
1 – 25 – تامین و انتقال / پرداخت ارزی ( بصورت اسکناس ) بابت هر سفر رانندگان فوق به منظور خروج از کشور ( به شرح جدول پیوست شماره7 ) به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.
2 – 25 – مدارک مورد نیاز جهت ارایه به بانک به هنگام ارایه درخواست خرید ارز شامل گذرنامه / کارت ملی / دفترچه خروج راننده می باشد . ضمنا لازم است تصویر مدارک مزبور به منظور نظارت بازرسی بانک در سوابق نگهداری شود .
3 – 25 – در صورت عدم دریافت ارز توسط رانندگان مذکور قبل از انجام سفر / تامین و انتقال / پرداخت ارز ( بصورت اسکناس ) پس از انجام سفر به دریافت مدارک مربوطه ( موضوع بند 25-2 ) فوق مشروط به انجام سفر مربوطه با تایید ( سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بلامانع است .

4 – 25 – چنانچه متقاضی جهت سفر قبلی ارز دریافت کرده باشد / تامین و انتقال / پرداخت ارز بابت سفر جدید منوط به حصول اطمینان از مسافرت رانننده به خارج از کشور بابت ارز دریافتی ( ممهور شدن صفحه مربوطه گذرنامه به مهر خروج ورود از / به کشور و دفترچه خروج راننده می باشد .
5 – 25 – در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت وجه ( کارت / حواله و .. ) انجام این امر مجاز و مورد تاکید این بانک می باشد .

26 – هزینه شرکت در دوره های آموزشهاي و پژوهشهاي خارج از کشور و دوره های آموزشي داخل کشور

1 – 26 – تأمين و انتقال / پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شركت در دوره های آموزشي و  پژوهشي خارج از كشور و تأمين هزينه های ارزی دورههای آموزشي داخل كشور با ارائه درخواست وزارتخانه و سازمانها / موسسات و شركتهای دولتي و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی و منوط به رعایت قوانین و مقررات توسط متقاضی و با امضاء ذیحساب یا مدیرامور مالی و معاونت اداری و مالی به نرخ مندرج به سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.
2 – 26 – تأمين و انتقال/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت شركت در دوره های آموزشي و پژوهشي خارج از كشور و هزينه های ارزی دوره های آموزشي داخل كشور به ارائه درخواست متقاضيان آزاد منضم به اصل صورتحساب به ميزان مندرج در آن، در وجه موسسه/ دانشگاه ذيربط پس از اخذ تأييديه وزارتخانه علوم ، تحقيقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
(حسب مورد) به نرخ مندرج به سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

27 – هزینه ثبت نام شرکت در امتحانات علمي و تخصصي داخل و خارج از کشور

تأمين و انتقال ارز بابت هزينه ثبت نام شركت در امتحانات علمي و تخصصی خارج از كشور و هزينه ارزی ثبت نام شركت در امتحانات علمي و تخصصي داخل كشور با درخواست كتبي متقاضي و ارائه فرم ثبت نام حداكثر به ميزان مندرج در آن و ارائه اسناد و مدارک مثبته مکفي و با تأييد دستگاه ذيربط به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

28 – حمل جنازه

تأمين و انتقال ارز بابت حمل جنازه و هزينه های وابسته به آن به داخل كشور جهت اتباع ايراني مقيم ايران به دفاتر نمايندگيهای دولت جمهوری اسلامي ايران در خارج از كشور با ارائه درخواست از اداره كل امور مالي وزارت امور خارجه به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.
29 – حق استفاده از واگنها، مطالبات راه آهن سایر کشورها، تنخواه بازرسي و پرداخت ضروری ناشي از قراردادهای چند جانبه
تأمين و انتقال ارز برای شركت راه آهن جمهوری اسلامي ايران و ساير شركتهای ريلي بابت حق استفاده از واگنها ، مطالبات راه آهن ساير كشورها ، تنخواه بازرسي و پرداخت ضروری ناشي از قراردادهای چند جانبه در مقابل ارائه اصل اسناد و مدارک مثبته و سياهه و با تأييد شركت راه آهن ج.ا.ا به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

30 – تبدیل موجودی حسابهای ریالي افراد غیر مقیم در داخل کشور

تأمين و انتقال ارز بابت تبديل موجودی حسابهای ريالي افراد غير مقيم در داخل كشور، مشروط بر آنکه مو سسه اعتباری تأييد نمايد موجودی حساب(ريالي)، ناشي از تبديل مجاز قبلي ارز به ريال از طريق موسه اعتباری بوده است، به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

31 – هزینه های دفاتر نمایندگي خارجي در ایران

تبديل و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت هزينه های دفاتر نم يندگي خارجي در ايران (از جمله دفاتر نمايندگي بانكهای خارجي در داخل كشور)، مشروط بر آنکه بانك عامل تأييد نمايد ارز مورد نظر قبلاً توسط دفاتر مذكور تأمين شده ا ست، از محل ارزهای تأمين شده بلامانع است.

32 – خدمات کنسولي سفارتخانه های خارجي داخل کشور و نمایندگيهای دیپلماتیک مقیم ایران

تأمين و انتقال/پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت ارائه خدمات كنسولي سفارتخانهای  خارجي داخل كشور و نمايندگيهای ديپلماتيك مقيم ايران از جمله خدمات اخذ رواديد و كنسولي از محل حسابهای ارزی متصل به دستگاههای POS ارزی مستقر در سفارتخانه یاکنسولگریها و با تایید وزارت امورخارجه در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

33 – هزینه شرکتهای خدمات مسافرتي و گردشگری

تأمين و انتقال ارز بابت شركتهای خدمات مسافرتي و گردشگری (دارای مجوز/پروانه فعاليت از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگری) با ارائه صورتحساب و تأييديه سازمان مذكور به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.
34 – تبدیل دارایيهای ریالي مأمورین نمایندگيهای خارجي سفارتخانه ها و کنسولگریهای کشورهای خارجي تأمين و انتقال ارز بابت تبديل داراييهای ريالي مأمورين نمايندگيهای خارجي سفارتخانها و كنسولگریهای كشورهای خارجي در ايران به ارز، با ارائه اسناد و مدارک مربوطه كه به تأييد وزارت امور خارجه رسيده باشد، به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

35 – هزینه صندوق ضمانت صادرات ایران

تأمين و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ايران بابت پرداخت هزينه های بيمه اتکايي به بيمه گران خارجي، پرداخت خسارت بيمه نامه ها و ضمانت نامه های اعتباری ارزی به صادركنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزينه های حقوقي وصول مطالبات خارجي به موسسات خارجي، پرداخت حق اشتراک بانكهای اطلاعات خريداران و بانكهای خارجي به منظور اعتبارسنجي آنها ، با تأييد بالاترين مقام صندوق ضمات صادرات ايران به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

تبصره – در خصوص تأمين ارز به منظور پرداخت خسارت بيمه نامه ها و ضمانت نامه های اعتباری ارزی به صادركنندگان و سيستم  بانکي، صندوق ضمانت  صادرات ايران موظف ا ست نسبت به پيگيری وصول خسارتهای پرداختي و بازرگرداندن عين ارز به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

36 – هزینه های حمل، ترانزیت و توزیع محموله های پستي بین المللي

1 – 36 – تأمين و انتقال ارز بابت هزينه های حمل، ترانزيت و توزيع محموله های پستی بين المللي برای شركت ملي پست جمهوری ا سلامي ايران با امضا ء ذيحسابهاي مدير امور مالي و معاونت برنامه ريزی، پشتیبانی و توسعه مديريت شركت مذكور با تأييد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  از طريق پست بانك به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.
2 – 36 – تأمين و انتقال ارز بابت هزينه های حمل، ترانزيت و توزيع محموله های پستي بين المللي برای كاروان پستي غير دولتي و شركتهای فعال خدمات پستي سريع بين الملل( دارای مجوز/پروانه فعاليت از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) با ارائه اصل صورتحساب و تأييد وزارت ارتباطا ت و فناوری اطلاعات از طريق پست بانك به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

37 – تبدیل مجدد ریالهای اضافي اتباع خارجي به ارز

تأمين و انتقال/پرداخت ارز به اتباع خارجي (جهانگردان خارجي) بابت تبديل مجدد ريالهای اضافي ناشي از تبديل ارز در موسسه اعتباری با ارائه صورتحساب فروش ارز مورد تأييد آن موسسه و حداكثر در سقف آن از محل منابع موسسه اعتباری، به نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.

38- ترتیبات نحوه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتي مرتبط با تسهیلات ارزی

1 – 38 – تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده)متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي ( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهیلات گیرندگان از محل منابع بانكها و بانك توسعه و تجارت اكو در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی و نيز صندوق توسعه ملي از طريق سامانه نيما امکانپذير است.
2 – 38 – تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهیلات گیرندگان  از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزی با تأييد سازمان سرمايه گذاری و كمكهای اقتصادی و فني ايران از طريق سامانه نيما امکانپذير است.
3 – 38 – تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهیلات ريفاينانس ( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير
تأديه دين) از طريق سامانه نیم امکان پذیر است .
4 – 38 – تسويه بدهي( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) تسهیلات گیرندگان از محل حساب ذخيره ارزی موضوع
آيين نامه اجرايي ماده ( 20 ) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقای نظام مالي كشور، به صورت ارزی ( ارائه عين ارز از سوی
بدهکار) و يا به صورت ريالي مطابق آيين نامه مزبور ميباشد.
5 – 38 – تأمين ارز جهت باز پرداخت تسهیلات  اعطايي ( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل من بع جزء (د)
بند ( 6) قانون بودجه سال 1388 كل كشور ) مو ضوع تصويب نامه شماره 211607 /ت 43304 ک مورخ 27 / 10 / 1388 كميسیون موضوع اصل 138 قانون اساسي) از طريق سامانه نيما امکانپذير است.
6 – 38 – تأمين ارز بابت سهم الشركه ( آورده ) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي ( اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهیلات گیرندگان  از محل منابع بانكها در من طق آزاد تجاری – صنعتي و ويژه اقتصادی کشور از طريق سامانه نيما امکانپذير است.
7 – 38 – تأمين ارز بابت سهم الشركه ( آورده) متقاضي، پرداخت افساط و هزينه های تبعي اعتبارات اسنادی فاینانس خودگردان و غیر خودگردان از طریق سامانه نیما امکان پذیر است .
8 – 38 – تأمين ارز بابت بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهیلات گیرندگان از
محل منابع ياد شده در بندهای فوق و همچنين سهم الشركه ( آورده) متقاضي، (صرف بابت واردات) طرحهای تسهيلاتي مذكور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/ديگران با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذير ميباشد.
تبصره: تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) ( متقاضي )بابت ساير مصارف ارزی غير از واردات – مطابق ضوابط مربوط( طرحهای
تسهيلاتي مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرف از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تکليف مصوب تعهد ارزی صدراتي امکانپذير ميباشد.

ج. حسابهای ارزی

کلیه حسابها اعم از قرض الحسنه جاری / پس انداز و سپرده گذاری / سرمایه گذاری تحت عنوان کلی حسابهای ارزی طبقه بندی می گردند و سود حسابهای سپرده نیز به صورت ارزی و بر مبنای نرخهای بین المللی توسط آن موسسه اعتباری تعیین و در سررسید قابل پرداخت می باشد . کلیه موسسات اعتباری در قبال حسابهای ارزی مفتوحه به نام مشتری خود متعهد بوده و بحث منشا داخلی و خارجی ارز منتفی می باشد .
1 – افتتاح حسابهای ارزی برای کلیه دستگاههای موضوع ( بند ( ب ) ماده ( 17 ) قانون برنامه پنجم و ششم توسعه و بند ( الف ) ماده ( 20 ) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور . افتتاح حسابهای ارزی صرفا نزد این بانک به صورت حساب با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و نیز موارد ذیل امکان پذیر می باشد .
1 – 1 – ارائه درخواست افتتاح  به همراه فرم تکميل شده مربوطه طبق پيو ست شماره ( 4 ) و معرفي حداقل دو امضاء مجاز برای استفاده از حساب توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه  ذیربط از طريق خزانه داری كل كشور.
2 – 1 – ارائه مجوز خزانه داری كل وزارت اموراقتصادی و دارايي
3 – 1 – دستگاههای مزبور مجاز به واريز و استفاده از ارزهايي كه به صورت مستقیم و يا غير مستقیم از محل سهميه ارزی كه سالهای قبل به آنها تخصیص داده شده نمي ب شند. ارزهای مذكور را بایستی با نرخ تخصیصی به این بانک بفروشد.
4 – 1 – ا ستفاده از حساب در هر مورد منوط به رعايت مقررات هر مصرف ميباشد. به طور مثال چنانچه در بند مربوط به » شرح وجوهي كه ازحساب برداشت ميشود «  واردات كالا مجاز شده  باشد انجام این امر منوط به طی مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن و تجارت و گشایش اعتبا اسنادی از محل حساب با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه می باشد .
5 – 1 – افتتاح حساب ارزی اعم از جاری و مدت دار در خارج از کشور به نام دستگاههای موضوع مواد قانونی مذکور منوط به اخذ مجوز از اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک می باشد .
6 – 1 – افتتاح حساب ارزی مدت دار به نام دستگاه های موضوع مواد قانونی یاد شده در داخل کشور مجاز نمی باشد .
7 – 1 – دستگاههای اجرايي ميبایست تا فهرست حساب ارزی خارج از کشور خود را که دارای مجوز افتتاح حساب ارزی از این بانک نمی باشند را به این بانک اعلام نمایند پس از تایید ادامه فعالیت آنها می گردد .

2 – افتتاح حسابهای ارزی به نام اشخاص حقیقي و حقوقي

افتتاح حساب ارزی اعم از قرض الحسنه / جاری / پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط موسسه اعتباری برای دارندگان حواله های ارزی وارده ویا ارز نقدی ( اسکناس ) با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مبارزه با پولشویی و شرایط ذیل بلامانع خواهد بود .
1 – 2 – افتتاح حساب  ارزی به نام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بلامانع است .
2 – 2 – افتتاح حساب ارزی به کلیه اسعار بنا به تشخیص و صلاحدید آن بانک بلامانع است .
3 – 2 – متقاضی افتتاح حساب ارزی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بایستی واجد شرایط افتتاح حساب ریالی باشند .

3 – انواع حسابهای ارزی

1 – 3 – حسابهای قرض الحسنه پس انداز
2 – 3 -حسابهای قرض الحسنه جاری
3 – 3 – حسابهای سرمایه گذاری مدت دار

4 – حداقل مانده حسابهای ارزی و حداکثر نرخ سود

1 – 4 – حداقل مبلغ به منظورافتتاح حساب  ارزی و مانده حساب قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه جاری  و سرمایه گذاری مدت دار توسط هر موسسه اعتباری تعيين ميگردد.
2 – 4 – حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده ارزی برای برخورداری از سود، يك ماه از زمان افتتاح حساب تعیین می گردد .
3 – 4 – سود ارزی توسط موسسه اعتباری متناسب با بازدهی بکارگیری منابع تعیین و بر مبنا رویه های متداول در بازارهای بین المللی به صورت ارزی قابل پرداخت خواهد بود .
4 – 4 – به دارندگان حسابهای قرض الحسنه پس انداز و جاری ارزی سود تعلق نمی گیرد .
5 – 4 – شرکت دارندگان حساب قرض الحسنه پس انداز ارزی در صورت دارا بودن شرایط قرعه کشی بلامانع است .

5 – نحوه استفاده ازحسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی

1 – 5 – نقل و انتقال ارز از محل حساب های ارزی و نیز صدور حواله های ارزی از محل این حساب خارجی از کشور بلامانع است
2 – 5 – واريز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است.
3 – 5 – صدور حواله های ارزی به خارج از كشور از محل حواله های ارزی وارده در وجه ذينفع يا غير آن بلامانع است.

4 – 5 – پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذينفع يا غير آن در حد مقدورات و از محل منابع ارزی آن بانك با رعايت سقف پرداخت روزانه ده هزار دلاري معادل آن به ساير ارزها بلامانع است.
5 – 5 – چنانچه متقاضيان با پرداخت ارز به صورت اسکناس نسبت به افتتاح ارزی و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند . در صورتیکه تقاضای برداشت از حساب دریافت سود متعلقه و یا بستن حساب را داشته باشند . موسسات اعتباری موظف می باشند وجه مذکور را عینا به ارز وضول شدهو سایر ارزهای جهانروا با رعایت سقف پرداخت روزانه ده هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها از محل منابع ارزی آن موسسه با موافقت متقاضی به صورت نقدی ( اسکناس ) پرداخت نمایند . در این رابطه تاکید می نماید اخذ هرگونه تعهد از مشتریان مبنی برپرداخت ارز در حد مقدروات یا معادل آن به ریال در خصوص اینگونه حسابها ممنوع است .
تبصره – آن بانک مکلف است هنگام سپرده پذيری ارزی ( اسکناس) از مشتريان، در رسيد تحويلي به
مشتری و يا دفترچه صادره در اين ارتباط، نحوه وصول ارز از مشتری ( اسکناس) و نوع ارز را درج نموده و تأكيد بر تعهد بانك بابت هرگونه پرداخت از محل حساب مورد بحث اعم از برداشت، پرداخت سود و باز پرداخت جهت ان داد حساب مفتوحه را به ارز اسکناس مکتوب نمايد.
6 – 5 – در صورت درخواست دارندها حواله های ارزی وارده مبني بر تبديل به ساير ارزها ، با در نظر گرفتن نرخ خريد ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذينفع حواله، حواله به ريال تبديل و چنانچه ذينفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله به صورت ارز از قبيل واريز به حساب ارزی، صدور حواله، چك بانکي، چك مسافرتي و يا دريافت ارز به صورت اسکناس را داشته باشد، معادل ريالي حاصله به نرخ فروش ارز روز مراجعه مجدداً به ارز مورد درخواست تبديل و درخواستي را ذينفع قرار گيرد.
7 – 5 – ورود و خروج ارزهای مجاز اشخاص از طريق سیستم بانکي، مشروط به رعايت قانون مبارزه ب پولشويي و مقررات مربوط مجاز ميباشد.
8 – 5 – واريز نقدی به حساب ارزی و يا حواله آن حداكثر تا سقف ده هزار دلار و يا معادل آن به ساير ارزها بلامانع ميب شد. واريز نقدی به حساب ارزی و يا حواله آن بيش از سقف مذكور مشروط به رعايت قانون مبارزه ب پولشويي و مقررات مربوط بلامانع است.
9 – 5 – ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حسابهای ارزی مشمول ح به یا ارزی مفتوحه بين بانکي نميگردد و اينگونه حسابها از اجرای اين دستورالعملها مستثنی هستند.
10 – 5 – صدور گواهي تمکن مالي/گواهي موجودی حساب ریالی به درخواست مشتريان صرف بر مبنی نرخهای فروش اسکناس به نرخ مندرج در در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS ) بلامانع است.
6 – استفاده از كارتهای بين المللي ارزی ترجيح به جای پرداخته ی نقدی (اسکناس)حساب  درخواست متقاضيان و در چهارچوب مصارف تعيين شده در مقررات با رعايت ساير ضوابط امکانپذير ميباشد.

د- ضوابط ورود و خروج ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام و تعیین میزان ارز قابل حمل ، نگهداري و مبادله در داخل کشور

1 – براساس دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر ارز/اسناد بانکي و اوراق بهادار بي نام همراه مسافر ( پیوست شماره 5 و ضمیمه مربوطه ) ورود ارز / اسکناس بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر از خارج از کشور مجموعا تا سقف مبلغ ده هزار یوروی معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد .
برای ورود ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي نام مجموع به مبلغ بيش از ده هزار يورو ي معادل آن به ساير ارزها ، طبق ترتيبات تعيين شده در دستورالعمل مزبور، مسافر ميبایست در مبادی ورودی به گمرک جمهوری اسلامي ايران مراجعه و ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي نام همراه خود را اظهار و كد رهگيری دريافت نمايد.
2 – طبق دستورالعمل اجرايي مذكور، خروج ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي نام توسط هر مسافر به خارج از كشور، مجموع تا سقف مبلغ پنج هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهای هوايي و تا سقف مبلغ دو هزار يورو ي معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهای زميني، ريلي و دريايي مجاز ميباشد.
تبصره 1 – خروج ارز/ اسناد بانکي و اوراق بهادار بي نام مجموع بيش از مبلغ پنج هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهای هوايي و بيش از مبلغ دو هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهای زميني، ريلي و دريايي، توسط هر مسافر به خارج از كشور، در صورتي كه قبلاً در مبادی ورودی توسط مسافر اظهار شده باشد(مو ضوع بند ( 1) فوق برای مبالغ مازاد بر
سقف 10.000 يورو يا معادل آن به ساير ارزها ( منوط به ارايه رسيد چاپي حاوی كد رهگيری در مبادی خروجي به گمرک ج.ا.ا ميباشد.
تبصره 2 – خروج ارز بيش از مبلغ پنج هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهای هوايي و بيش از مبلغ دو هزار يورو ي معادل آن به ساير ارزها از طريق مرزهای زميني، ريلي و دريايي توسط هر مسافر به خارج از كشور، با ارائه اعلاميه بانکي حاكي از فروش ارز به صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانك مركزی، توسط مسافر امکان پذیر می باشد .
بانكهای عامل ميبایستی نسبت به صدور اعلاميه بانکي حاكي از فروش ارز به صورت اسکناس به منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه به گمرک جمهوری اسلامي ايران اقدام نمايند.
3 – ضوابط و مقررات تعيين ميزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل كشور به شرح پيوست شماره ( 6 ) اعلام گرديد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button