مفاد این دستورالعمل در ارتباط با کلیه مبادی مندرج در جدول پیوست لازم الاجرا میباشد. درخصوص سایر مبادی ( به غیر از فهرست پیوست) ورود ارز/اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً تا سقف مبلغ ده هزار  ( 10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً بیش از مبلغ ده هزار ( 10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز نمیباشد. همچنین خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط هر مسافر به خارج از کشور از طریق سایر مبادی، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار ( 2.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز بوده و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر سقف مبالغ مذکور مجاز نمیباشد.
ماده 1 – ورود ارز/ اسناد بانکی ( از قبیل چک بانکی، چک تضمینی، چک مسافرتی و سایر اسناد مالی قابل انتقال) و اوراق بهادار بی نام مانند اوراق قرضه به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف مبلغ ده هزار ( 10.000)  یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار نداشته و برای ورود ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً به مبلغ بیش از سقف تعیین شده، مسافر میبایست در مبادی ورودی نسبت به اظهار ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به ایران اقدام و اطلاعات موردنیاز را به صورت سیستمی از
طریق درگاه گمرک ج.ا.ا ثبت نماید. ضمناً مسافر میتواند قبل از ورود به کشور از طریق درگاه مزبور، ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه خود را به صورت سیستمی اظهار نماید.
ماده 2 – پس از اظهار ارز/ ا سناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار ( 10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط مسافر و دریافت کد رهگیری، گمرگ ج.ا.ا ضمن ارجاع سیستمی اطلاعات اظهارشده به درگاه بانک ملی ایران، نسبت به راهنمایی مسافر به باجه بانک ملی ایران اقدام مینماید.
ماده 3 – در موارد. ارجاعی که ظن به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود ندارد، بانک ملی ایران میبایست صرفاً نسبت به شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید. ضمناً در این موارد نیاز به نگهداری ارز تو سط بانک ملی ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت .
4 – در موارد ارجاعی که ظن به پول شویی و تأمین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است ضمن شمارش و تأیید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اقدام نماید .
5 – مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، پس از بررسی نسبت به اعلام نتیجه به گمرک ج.ا.ا اقدام مینماید .
6 – در صورت تأیید منشاء ارز/ ا سناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی، مراتب از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور بنا به درخواست مسافر یا نماینده قانونی ایشان، درخصوص ارز نسبت به حواله وجه به داخل و یا خارج از کشور در چارچوب مقررات ارزی، پرداخت عین ارز و یا خرید آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی و درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نسبت به استرداد آن اقدام و اطلاعات نحوه استرداد ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را در سامانه ثبت مینماید.
تبصره 1 – چنانچه ارز فیزیکی جزء اسعار جهانروا نبوده و یا به تشخیص بانک ملی ایران قابلیت مصرف نداشته باشد، عین ارز به مسافر مسترد میگردد.
تبصره 2 – درصورت درخواست مسافر مبنی بر حواله وجه به خارج از کشور، بانک ملی ایران میبایست نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام نماید.
7 – خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام به صورت فیزیکی به هر طریق توسط هر مسافر به خارج از کشور، مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار ( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی و تا سقف مبلغ دو هزار ( 2.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای زمینی، ریلی و دریایی مجاز میباشد.

8 – خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعاً مازاد بر مبلغ پنج هزار ( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای هوایی و مبلغ دو هزار ( 2.000 )  یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی توسط هر مسافر به خارج از کشور، منوط به اظهار آن در زمان ورود به کشور و مشروط به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری صادره از سوی باجه بانک ملی ایران و تا سقف مبلغ مندرج در رسید مزبور در مبادی خروجی به گمرک ج.ا.ا خواهد بود.
9 – خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام صرفاً توسط شخص اظهار کننده، به همان نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهار شده مجاز خواهد بود.
10 – در صورتی که مسافر قصد خروج کل ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا نسبت به ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده و رسید چاپی آن اقدام مینماید.
11 – در صورتیکه مسافر قصد خروج ارز به میزان کمتر از مبلغ اظهار شده را داشته باشد، گمرک ج.ا.ا مسافر را به باجه بانک ملی ایران راهنمایی نموده و بانک ملی ایران نیز ضمن کسر مبلغ موردنظر از مبلغ اظهارشده در سامانه مربوطه، نسبت به صدور رسید چاپی جدید اقدام و مراتب را به گمرک ج.ا.ا اعلام می نماید.
تبصره: مفاد این ماده مشمول اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام نمیباشد.
12 – در صورت عدم تأیید منشاء ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، ضمن طرح شکایت در مرجع قضایی، مراتب را جهت درج در سامانه به گمرک ج.ا.ا اعلام مینماید.
13 – در صورت صدور رأی برائت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور براساس مفاد ماده ( 6) این دستورالعمل اقدام مینماید.
ه 14 – درصورت صدور رأی محکومیت قطعی از سوی مرجع قضایی، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی مراتب را از طریق گمرک ج.ا.ا به بانک ملی ایران اعلام و بانک مزبور ضمن ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده در سامانه و اعلام مراتب به گمرک ج.ا.ا، عین ارز اظهارشده را به اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی ج.ا.ا تحویل نموده و اداره مزبور نیز نسبت به خرید ارز به نرخ روز و واریز معادل ریالی آن به حساب تعیین شده از سوی خزانه داری کل کشور اقدام مینماید. درخصوص اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، واریز معادل ریالی آن به نرخ روز به حساب خزانه، منوط به وصول وجه اسناد و اوراق مزبور خواهد بود.
15 – تا قبل از ورود مسافر به کشور، مسافر میتواند نسبت به مرجوع نمودن ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مازاد بر مبلغ ده هزار( 10.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها اع از آنکه آن را اظهار نموده و یا ننموده باشد، اقدام نماید.
تبصره: در صورتی که ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام توسط مسافر اظهار شده باشد، بانک ملی ایران بدون قید و شرط عین ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام را به مسافر مسترد و همزمان مراتب را جهت ابطال سیستمی کد رهگیری مأخوذه بابت ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام اظهارشده به گمرک ج.ا.ا اعلام و متعاقباً گمرک ج.ا.ا نیز مراتب ابطال را به صورت سیستمی به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اعلام مینماید.
16 – درخصوص رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی، خلبانان، کاپیتانهای کشتی و خدمه آنها رعایت موارد فوق الزامی است.
تبصره: خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام توسط رانندگان بخش حمل و نقل بین المللی به مقصد کشورهای همسایه دارای مرز مشترک زمینی با ایران (ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان) مجموعاً تا سقف مبلغ دو هزار ( 2.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها مجموعاً تا سقف مبلغ پنج هزار ( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز میباشد.
17 – با توجه به اتمام مهلت زمانی پیشبینی شده برای ثبت اطلاعات مربوط به اظهارنامههای غیرالکترونیکی قبلی صادره توسط بانک ملی ایران (صادره قبل از ابلاغیه شماره 265041 / 95 مورخ 19 / 8 / 1395 بانک مرکزی ج.ا.ا) و دریافت کد رهگیری در پایگاه اطلاع رسانی گمرک ج.ا.ا، امکان خروج ارز با ارائه اظهارنامه های مذکور امکانپذیر نمیباشد.
18 – ورود و خروج ارز/ا سناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از مبلغ پنج هزار( 5.000 ) یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع میباشد.
19 – عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود.
20 – در راستای اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریس ، چنانچه مأمورین و یا ضابطین قانونی مربوطه برای مبالغ کمتر از سقف 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، ظن به پول شویی، تأمین مالی تروریست یا سایر جرائم منشاء مرتبط پیدا کنند، ، اقدامات لازم طبق روال مشابه موضوع ماده ( 4) فوق صورت میپذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button