پيرو بخشنامه شماره 1207 / 60 مورخ 25 / 12 / 79 ، اداره سياستها و مقررات ارزي این بانك در رابطه با ضوابط اعطاي تسهيلات ارزي موضوع ماده( 60 ) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران، بدینوسيله دستورالعمل اجرائی بندهاي(3) ،( 9 ) و ( 10 ) بخشنامه فوق به منظور تسهيل عمليات اجرائی و همچنين نحوه
پوشش وجوه اعتبارات اسنادي آن بانك را در چارچوب قرارداد عامليت جهت ملاحظه و اقدام به شرح ذیل اعلام میدارد:
1 ) حساب ارزي به شماره 600177 USD VOST6 این بانك نزد بانك سپه شعبه لندن به منظور پوشش وجوه اعتبارات اسنادي صادره آن بانك اختصاص یافته است، بنابراین كليه عمليات مربوط به پوشش اعتبارات اسنادي افتتاح شده در چارچوب تسهيلات ارزي مطروحه و همچنين بازپرداخت اصل و سود متعلقه و سایر تعهدات ارزي مندرج در قرارداد درحساب مذكور متمركز خواهد گردید.
2)  آن بانك میبایست در زمان گشایش اعتباراسنادي، بانك سپه شعبه لندن را به عنوان بانك پوشش دهنده اعتبار معرفی و نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
2- 1 )  همزمان با افتتاح اعتبار اسنادي و مخابره متن كامل اعتبار به بانك معامله كننده میباید تقاضاي پوشش اعتبار اسنادي از محل حساب مورد اشاره در فوق به بانك سپه شعبه لندن ارسال گردد.
2 -2 )  رونوشت پيام صادره آن بانك خطاب به بانك سپه شعبه لندن به منظور درخواست پوشش اعتباراسنادي به اداره عمليات ارزي این بانك ارسال گردد.
2- 3)  اداره عمليات ارزي این بانك بلافاصله پس از دریافت رونوشت پيام موضوع بند ( 2 – 2) فوق و طی پيام جداگانهاي مراتب تأیيد پوشش وجه اعتبار ازمحل حساب را به بانك سپه شعبه لندن اعلام خواهدنمود. ( ازآنجائیكه اعطاي تسهيلات ارزي علاوه بر دلارآمریكا به سایر ارزهاي مندرج در بند ( 3 ) بخشنامه شماره 1207 / 60 مورخ 25 / 12 / 79 اداره سياستها و مقررات ارزي این بانك امكانپذیر خواهد بود، بنابراین توجه آن مدیریت را به این نكته معطوف میدارد كه به منظور اعطاي تسهيلات ارزي به متقاضيان واجد شرایط آن بانك و كنترل سقف كلی تسهيلات در چارچوب قرارداد عامليت ضروري است معادل دلاري قراردادهاي منعقده به سایر ارزها با نرخ اختتاميه برابري ارزها در بازار لندن مندرج در صفحه FXBENCH ساعت 16:00 سيستم رویترز محاسبه گردد و درصورت تعطيلی بازار لندن صفحه FXXZ (نرخهاي خاتمه بازارنيویورک) همان روز پيشنهاد میشود.
4 ) به منظور تسریع در شناسایی و تفكيك اعتبارات اسنادي صادره تحت تسهيلات اعطایی موردبحث با سایر اعتبارات اسنادي و انجام هماهنگیهاي لازم، اداره عمليات ارزي این بانك در هر مورد شماره شناسایی خود را دراختيار آن بانك قرار خواهد داد.
5 ) بدیهی است كليه اعتبارات اسنادي گشایش یافته توسط آن بانك به تاریخ قبل از صدور این دستورالعمل مشمول شرایط قيد شده فوق خواهد گردید بنابراین ضروري است تا نسبت به اصلاح شرایط پوشش اعتبارات اسنادي مذكور اقدام لازم به عمل آید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button